Εκτύπωση

 

Οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος [1o]

 

Του Μεγάλου Βασιλείου

Ποιές όμως είναι οι ενέργειες; Ανέκφραστες αφ’ ενός λόγω του μεγέθους, και αναρίθμητες αφ’ ετέρου λόγω του πλήθους.

Γιατί πως είναι δυνατόν να κατανοήσουμε αυτά που είναι πέραν του χρόνου; Ποιες ήταν οι ενέργειές Του δηλαδή πριν απ’ τη δημιουργία του νοητού κόσμου, πόσες ευεργεσίες δίνονται απ’  αυτόν στην κτίση και ποια θα είναι η δύναμή Του στους ερχόμενους αιώνες;

Γιατί υπήρχε και προϋπήρχε και συνυπήρχε με τον Πατέρα και τον Υιό πριν απ’ τη δημιουργία του χρόνου.

Ώστε αν σκεφτείς κάτι πέραν του χρόνου, αυτό θα είναι μεταγενέστερο του Πνεύματος. Κι αν θυμηθείς τη δημιουργία, τότε θα δεις ότι οι δυνάμεις των ουρανών, οι άγγελοι, στερεώθηκαν μέσω του Πνεύματος. Νοείται δε η στερέωση ως το δυσχερές της πτώσεως απ’ την έξη του αγαθού. Η οικειότητα δηλαδή προς τον Θεό, και το άτρεπτο προς την κακία και η διαρκής μακαριότητα έχουν δοθεί στους αγγέλους απ’ το Πνεύμα.

Πρόκειται να έρθει ο Χριστός, προηγείται το Πνεύμα.

Κατά την επί γης ένσαρκη παρουσία Του είναι επίσης αχώριστο.

  Ενεργούνται θαύματα, δίνονται χαρίσματα ιάσεων, μέσω του Αγίου Πνεύματος.

  Εκδιώκονται δαίμονες, με τη δύναμη του Πνεύματος.

Ο διάβολος καταργήθηκε, και ήταν και το Πνεύμα παρόν.

  Η από των αμαρτιών απολύτρωση έγινε με τη χάρη του Πνεύματος. «Ξεπλυθήκατε και αγιαστήκατε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και μέσω του Αγίου Πνεύματος» (Α’ Κορ. 6, 11).

Το πλησίασμα του Θεού έγινε μέσω του Αγίου Πνεύματος. «Έστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας, το οποίο κράζει. Αββά, δηλαδή πατέρα» (Γαλ. 4, 6).

  Η από τους νεκρούς ανάσταση θα επιτελεστεί με την ενέργεια του Πνεύματος. «Θα αποστείλεις το Πνεύμα Σου και θα κτιστούν, και θα ανακαινίσεις το πρόσωπο της γης» (Ψαλμ. 103, 30).

[Απ’ το υπό έκδοση έργο μας «ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΟ ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ»]