Εκτύπωση

 

Οι ονομασίες του Αγίου Πνεύματος

Του Μεγάλου Βασιλείου

«Είναι βέβαια δυνατό να κατανοήσουμε κάπως τη μεγαλοφυΐα του Πνεύματος και την ανυπέρβλητη δύναμη, αν προσέξουμε και τη σημασία των ονομάτων, και το μέγεθος των ενεργειών, και τις ευεργεσίες που κάνει σε μας ή μάλλον σε όλη την κτίση.

                                                                        +

Ονομάζεται Πνεύμα, όπως «Πνεύμα ο Θεός» (Ιω. 4, 24), και «Χριστός ο Κύριος είναι το Πνεύμα της ζωής σας» (Θρ. Ιερ. 4, 20).

Ονομάζεται επίσης Άγιο. Και είναι Άγιο, όπως είναι Άγιος ο Πατέρας και Άγιος ο Υιός. Γιατί μεν στην κτίση δόθηκε από αλλού ο αγιασμός, στο Πνεύμα όμως η αγιότητα είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της φύσεώς Του. Γι’ αυτό δεν αγιάζεται, αλλά αγιάζει.

Ονομάζεται αγαθό. Όπως είναι και ο Πατήρ αγαθός, και ο γεννηθείς απ’ Αυτόν επίσης αγαθός, έχει δε την αγαθότητα ως ουσία.

Ονομάζεται ευθές, όπως ευθύς είναι ο Κύριος (Ψαλμ. 91, 16), γιατί είναι η αυτοαλήθεια και η αυτοδικαιοσύνη, και δεν κλίνει προς τα εδώ και προς τα εκεί, επειδή η ουσία (Του) είναι άτρεπτη.

Ονομάζεται Παράκλητος, όπως και ο Μονογενής. Ο ίδιος λέγει: «Εγώ θα ερωτήσω τον Πατέρα μου και θα σας δώσει άλλον Παράκλητο» (Ιω. 14, 16).

Το Πνεύμα λοιπόν έχει κοινά τα ονόματα με τον Πατέρα και τον Υιό λόγω της κατά την φύση κοινωνίας. Γιατί που αλλού θα οφείλονταν αυτά;

Ονομάζεται ακόμα Ηγεμονικό, και Πνεύμα της Αληθείας, και Πνεύμα Σοφίας, και «Πνεύμα Θείο που με δημιούργησε» (Ιώβ 33, 4). Επίσης. «γέμισε ο Θεός το Βεσελεήλ με Πνεύμα Θείο, Πνεύμα σοφίας και συνέσεως και επιστήμης» (Έξ. 31, 3). Τα ονόματα λοιπόν είναι τέτοια, υπερφυσικά και μεγάλα, και δεν έχουν ασφαλώς καμμία υπερβολή δόξας».

[Απ’ το υπό έκδοση έργο μας «ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΟ ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ»]